: 05322910698

Bilimsel Yayınlar

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Bilgen K, Ustun M, Karakahya M, Isik S, Sengul S, Cetinkunar S, Kucukpinar T. H. Comparison of 3D imaging and 2D imaging for performance time of laparoscopic cholecystectomy. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. 180-183. pp., 2013;23:180-183.
2. Bilgen K, Bilgen E, Cetinkunar S, Celep RB, Isik S.The efficacy of topical phenytoin and capsaicin on random pattern dorsal skin flaps in rats. Ann Ital Chir. 2012 Sep 21. pii: S0003469X12018714
3. Oguz Hasdemir MD, Cavit Çöl MD, Erol Yalçin MD, Gunduz Tunç MD,Koksal Bilgen MD, Tevfik Kuçukpinar MD. Local Recurrence and Survival Rates After Extended Systematic Lymph-Node Dissection For surgical Treatment of Rectal Cancer: Hepato-Gastroenterology 2005;52:455-459
4. Tokgoz S, Cetinkunar S, Bilgin C, Bilgen K, Ucar Y, Colhan I, Tunc G. Factors predicting iliac metastasis and overall survival in malignant melanoma of the lower extremities.Acta Chir Belg. 2012 May-Jun;112(3):189-94.
5. C. Col, O. Hasdemir, E. Yalcin, H. Guzel, G. Tunc, K. Bilgen,T. Kucukpinar. The Assesment of Urinary function Following Extended Lymph-Node Dissection for Colorectal Cancer: EJSO (2005) 31, 237–241
6. Bilgin C, Cetinkünar S, Bilgen K, Celep B, Tokgöz S, Sözen S, Karaca T, Ozer S, Tunç G. Impact of high dose chemoimmunotherapy after surgery on the overall and disease-free survivals in advanced stage malignant melanoma. Ann Ital Chir. 2012 Aug 5. pii: S0003469X12019215.
7. Hakan Güzel,Şahin Kahramanca,Gaye Şeker,Burak İrem,Emre Gökçe,Köksal Bilgen,Gündüz Tunç,Tevfik Küçükpınar, “HAS THERE BEEN ANY CHANGE IN THE PAST 40 YEARS IN ACUTE APPENDICITIS AMONG GERIATRIC PATIENTS?”, Turkish Journal of Geriatrics , 335-338 pp., 2013.
8. GÜLAY ÖZGEHAN, ŞAHİN KAHRAMANCA, İSMAİL OSKAY KAYA, KÖKSAL BİLGEN, HASAN BOSTANCI, HAKAN GÜZEL, TEVFİK HADİ KÜÇÜKPINAR, HÜLAGÜ KARGICI, “Neutrophil-Lymphocyte Ratio as a predictive factor for tumor staging in colorectal cancer”, Turkish Journal of Medical Sciences (ISI) , . pp., . , DOI: 10.3906/sag-1305-33

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Süleyman Çetinkünar, Serhat Tokgöz, Mehmet Tokaç, Köksal Bilgen,Bahadır Celep,Oğuz Hasdemir, Mesut Atlı. Asemptomatik Safra Kesesi Taşı Olan Hastalarda Laparoskopik Kolesistektominin Gastrointestinal Hayat Kalitesi Üzerine Etkisi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi: 2011;12(2): 5-10.
2. Köksal BİLGEN, Sinan C. HASÇİÇEK, Süleyman ÇETİNKÜNAR, Bahadır CELEP, Serhat TOKGÖZ, Gündüz TUNÇ, Mesut Y. ATLI. Gastrointestinal Stromal Tümörlerde Prognostik Faktörler. Yeni Tıp Dergisi : 2011;28(2): 95-99
3. K. Bilgen, E. Tütüncü, İ. Çolhan, F. Köybaşıoğlu, T. Küçükpınar. Yumuşak Doku Tümörünü Taklit Eden Primer Karın Ön Duvarı Aktinomikozu: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi: 2010;11(1),47-49
4. Erol ÇAKMAK , Hilmi ATASEVEN, Özlem YÖNEM, Köksal BİLGEN, Hakan GÜZEL, “Postentübasyon sonrası gelişen trakea-özofageal fistül”, Endoskopi Dergisi, 50-51 pp., 2013,
5. Şahin KAHRAMANCA, Cem AZILI, Oskay KAYA, Köksal BİLGEN, İbrahim ÇOLHAN, Rıza DERYOL, Tevfik KÜÇÜKPINAR, “Karın Duvarında Endometriozis ve Cerrahi Tedavi”, ORTADOĞU TIP DERGİSİ , 210-213 pp., 2013,
6. Köksal Bilgen, Şahin Kahramanca, Murat Karakahya, Çağlar Yıldırım, Hakan Güzel. Eritrosit dağılım hacminin akut mezenter iskemideki potansiyel rolü. DEÜ Tıp Fak. dergisi Cilt 27, Sayı;3(Eylül)2013, 129-134

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Şahin Kahramanca, Cem Azili, Oskay Kaya, Köksal Bilgen, İbrahim Çolhan, Riza Deryol, Tevfik Küçükpınar. “Endometriosis: Surgical Treatment and Results of Case Series”. 132 pp., The 48. Congress of the European Society For Surgical Research Istanbul,Turkey,May2013
2. Köksal Bilgen, Bulgarian Endocrine and Breast Surgery Club Meeting konferansı dahilinde “3.Turkısh-Bulgarian Endocrine and Breast Surgery Club Meeting Abstract Syllabus”bildiri kitapçığındaki “Follow-up Strategies after Breast Cancer Management”, 33 pp., Kırklareli, Türkiye, Eylül 2013
3. Köksal Bilgen, Bulgarian 14. National Congress of Surgery with International Participation: Reconstructive surgery in Breast: Favour of Immediate. Sofia, 23-26 October 2014

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. K. Bilgen, G. Tunç, S. Tokgöz. Alt ekstremite malign melanomlarında inguinal ve ilioinguinal lenf nodu diseksiyonunun yaşam süresine katkısının karşılaştırılması.5. Cerrahi Araştırma Kongresi  10-12 Aralık 2009 Ankara.
2. K. Bilgen.Laparoskopik Kolesistektomi Öncesi Teknik Zorlukların Belirlenmesinde Preoperatif Ultrasonografinin Yeri: 1. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi  30 Nisan-3 Mayıs 2009 Girne-KKTC
3. K. Bilgen. Ratlarda Topikal Kapsaisin ve Fenitoinin Random Patern Deri Flepleri Üzerine Etkisi18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-26 Mayıs 2012 İzmir.
4. Sevil Işık, Ülkü Karaman, Neriman Şengül, Köksal Bilgen. Ursodeoksikolik Asidin Sklosidal Ajan olarak Etkinliği. 17.Ulusal Parazitoloji Kongresi 4-10 eylül 2011 Kars
5. Ülkü Karaman, Sevil Işık, Neriman Şengül, Köksal Bilgen. Deoksikolik Asit, Sodyum Taurokolat ve Litokolik Asidin Skolosidal Etkisi. 17.Ulusal Parazitoloji Kongresi 4-10 Eylül 2011 Kars.
6. Köksal Bilgen  Son Dönem Böbrek Yetmezliğine Bağlı Sekonder Hiperparatiroidide Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. 5.Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi 24-27 Nisan 2011 Antalya
7. 8 Murat Karakahya,Zeki Günaydın,Kadri Güleşci,Köksal Bilgen,Sevil Işık. “Hayatı tehdit eden bir Tip 3 rektus kılıf hemotomu olgusu”, 37 pp., 9.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi Antalya,Türkiye, 19-23 Nisan 2013
8. Yüksel Altınel,Canan Yıldırım,Murat Karakahya,Köksal Bilgen,Kadri Güleşci,Nazan Aksoy.  “Akut Apandisit Şüphesi ile takip edilen hastalardaki cerrahi veya konservatif yaklaşım sonuçlarımız”, 57 pp.,9.Ulusal travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya,Türkiye, 19-23 Nisan 2013
9. Gülay Özgehan, Şahin Kahramanca, Oskay Kaya, Köksal Bilgen, Hasan Bostancı, Hakan Güzel, Tevfik Küçükpınar, Hülagü Kargıcı. “Kolorektal Kanserde Preoperatif Nötrofil/Lenfosit Oranı TNM Evrelendirmesi yönünden belirleyici olabilir mi?”, 14. Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi “Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi”185-186 pp.  Antalya, Türkiye, 15-19 Mayıs 2013
10. Hakan Güzel,Şahin Kahramanca,Gülay Özgehan,Serhat Tokgöz,ibrahim Çolhan,Köksal Bilgen,Bahadır Celep. “Rektosigmoid bölgede aynı segmentte adenokarsinom ve GİST birlikteliği”.14.Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi “Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi” 201-202 pp., Antalya,Türkiye, 15-19 Mayıs 2013
11. Murat Karakahya,Sevil Işık,Nazan Aksoy,Köksal Bilgen.  “Sağ Kolon Tümörünü taklit eden bir Psödotümör olgusu”.14.Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi “Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi”, 147-148 pp., Antalya,Türkiye, 15-19 Mayıs 2013
12. Köksal Bilgen, Şahin Kahramanca, Murat Karakahya, Hasan Öztürk, Nurcan Sarman, HakanGüzel, Gündüz Tunç.” Postmenapozal hastalardaki memenin kistik lezyonları masum mudur?” pp129-130 , 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 24-27 Ekim 2013 Antalya, Türkiye
13. Şahin Kahramanca, Köksal Bilgen, Hakan Güzel, Çağlar Bülent Bilgin, Emre İsmail Gökce, Hasan Arslan, Gündüz Tunç, Tevfik Küçükpınar. “Mamografi Tarama Yaşı Ne Olmalı?”pp117, 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 24-27 Ekim 2013 Antalya, Türkiye
14. Köksal Bilgen, Şahin Kahramanca, Murat Karakahya, Çağlar Yıldırım, Hakan Güzel, 7. Cerrahi Araştırma Kongresi konferansı dahilinde “7. Cerrahi Araştırma Kongresi Bildiri Özetleri” bildiri kitapçığındaki “Akut Mezenterik İskemide Kırmızı Kan Hücresi Dağılım Genişliğinin(RDW)Potansiyel Rolü”, 51-52 pp., Ankara,Türkiye, Kasım 2013
15. Köksal Bilgen, Görüntü Eşliğinde Deneyim: Sunu: (Obesite). 13. Medikal Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Antalya 6-9 Kasım 2014

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

Köksal Bilgen, M. Cem Terzi Savaş Koçak, TCD Cerrahi Temel ve Klinik Cerrahi-Cerrahi Teknik E-Kitap . (KLİNİK KONULAR ve İLGİLİ CERRAHİ TEKNİK ATLASI, DERİ VE YUMUŞAK DOKU, HASTALIKLAR DAHA AZ KAPSAMLI. Bası Yarası), 6.2.3 pp., Ankara, TCD, 2012

Diğer Yayınlar

1. Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi,Türk Cerrahi Derneği, 25 Mayıs 2013
2. YURT DIŞI BİLİMSEL AKTİVİTE
Clinical Observer at the Department of Breast and Endocrine Surgery, at Haukeland University Hospital, Bergen, NORWAY, from September 5 until December 5, 2011
3. Uluslararası Bilimsel Toplantılara Yapılan Katkılar
CONFERENCE
‘Follow-up Strategies after Breast Cancer Management’    Köksal Bilgen, Ordu, Turkey 3.Turkish-Bulgarian Endocrine and Breast Surgery Club Meeting 6-7 September 2013 İğneada, Kırklareli, Turkey
4. Uluslararası Bilimsel Toplantılara Yapılan Katkılar
Chairs: Theophil SEDLOEV, Sofia, Bulgaria & Koksal BILGEN, Ordu, Turkey
Marchela KOLEVA, T. SEDLOEV  Neoadjuvant Therapy of HER2 Positive Breast Cancer
2nd TURKISH – BULGARIAN ENDOCRINE & BREAST SURGERY CLUB MEETING 31 May – 02 June 2012 BANSKO, BULGARIA